Pro investory


Dluhopisy DRFG | Real Estate

Dne 08.01.2019 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2019/002328/CNB/570, S-Sp-2019/00082/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s., IČO 07029993, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2018, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 21.12.2018. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 10.01.2019.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s., naleznete ke stažení zde:


 

Dne 22.01.2019 přijala společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:


 

Dne 17.04.2019 přijala společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:


 

Oznámení změn u emitenta DRFG Real Estate Financial Management a.s.

Emitent DRFG Real Estate Financial Management a.s. tímto investorům oznamuje následující změny:

  1. Změna vlastnické struktury:

Mateřská společnost DRFG a.s. již není ve vlastnictví jediného akcionáře, pana Davida Rusňáka. Společnost DRFG a.s. má aktuálně dva akcionáře:

  • pana Davida Rusňáka, který vlastní akcie odpovídající 65% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu a
  • společnost PVF Invest, s.r.o., se sídlem Hellichova 632/11a, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 041 43 795, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 242867, která vlastní akcie odpovídající 35% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu.
  1. Finanční informace:

Emitent vyhotovil auditovanou účetní závěrku ke dni 31.12.2018, kterou naleznete ke stažení zde:

Výše uvedené změny a další podrobnosti jsou zpracovány v Prvním dodatku k základnímu prospektu emitenta, který emitent aktuálně připravuje k odeslání a ke schválení na ČNB. Po schválení Prvního dodatku základního prospektu bude tento vyvěšen na webových stránkách emitenta.